Đếm số người truy cập vào xem blog

Để đếm số người truy cập vào xem blog thì một số loại blog đã hổ trợ sẵn như blog yahaoo 360 có Total Page Views (số trang được xem), blog wordpress có Blog Stats ( Vào Presentation > Widgets: kéo Blog Stats từ dưới bỏ vào blog. Blog Stats: số trang xem). Đối với blogger (blogspot.com) thì không có hỗ trợ sẵn do đó bạn có thể dùng StatCounter.

Vào http://www.statcounter.com click Register trên góc trên trái màn hình để đăng ký một account >>

ACCOUNT DETAILS:
Username: tên account để bạn đăng nhập
Email: địa chỉ email
Password (case sEnSitive): mật khẩu (lưu ý khi bạn đăng ký trên các trang web thì bạn đừng bao giờ dùng lại mật khẩu email của bạn. Hãy nghĩ ra một cái khác)
Confirm Password: nhập lại mật khẩu

PERSONAL DETAILS
First Name: Tên
Last Name: Họ
Company Name (optional): tên công ty có thể bỏ trống
Country: nước
Date Format: cách hiển thị ngày
Time Format: cách hiển thị giờ
[ ] I accept the terms and conditions.
click REGISTER MY ACCOUNT >>

Click MyProjects trên góc trên trái màn hình>>
Trang Add New StatCounter Project
click Next

PROJECT SETTINGS
Website Title: tiêu đề của trang blog ví dụ VinaBlog
Website URL: địa chỉ của blog
Category: lĩnh vực của blog ví dụ Computer and Internet
..
Public Stats
Allow anyone to view your stats (nếu bạn muốn người xem blog cũng nhìn được số lượng truy cập này thì check vào [x]
click Next >>

click Configure and Install Code >>

Trang What kind of StatCounter Code do you need? Bạn có thể dùng các thiết lập mặc định nên chỉ cần click Next >>

Trang Do you wish your counter to show unique visits or pageloads? click Next >>

Trang Would you like your visible counter to be a 'counter image' or 'text counter'? click Next >>

Trang Customise your graphic counter click Next >>

Trang Installation Options click Next >>

Trang Congratulations - Here is your Code!:

Bạn copy đoạn mã (code) trong ô Your StatCounter code: rồi đăng nhập vào blogger.com vào phần Mẫu, click Thêm thành phần trang > chọn Html/JavaScript rồi dán (Ctrl+V) vào, nhớ click lưu lại nhé. Dưới đây là hướng dẫn bằng tiếng anh của StatCounter để bạn bỏ đoạn mã html vào blog

Blogger (New Blogger) - StatCounter Code Installation Instructions ( các blogger dùng Gmail để đăng nhập)
1. With your mouse, highlight ALL the code in the box above
2. Press and hold down the ctrl key, keeping the key held down press the 'c' key. (this will (c)opy the highlighted text into memory)
3. Log in to your Blogger account.
4. On the first "New Post" click "Layout".
5. Click "Add a Page Element".
6. Choose the "HTML/JavaScript" then click, "Add To Blog".
7. Paste the StatCounter code into the space provided. (ctrl v)
8. Click "Save Changes".

Blogger (Old Blogger) - StatCounter Code Installation Instructions (các blogger cũ)
1. With your mouse, highlight ALL the code in the box above
2. Press and hold down the ctrl key, keeping the key held down press the 'c' key. (this will (c)opy the highlighted text into memory)
3. Log in to your Blogger account and then
4. Click "Change Settings"
5. Click "Template"
6. Scroll down until you find the "Powered by Blogger" line (you'll see the "bloggerbutton1.gif")
7. Paste the StatCounter Code (ctrl v)
8. Click "Save Template Changes"
9. Publish Site