Đưa blog của bạn vào MSN search

Đưa thêm (submit) web, blog vào MSN (Live). Để blog của bạn có thể vào "top" các kết quả tìm kiếm của MSN (Live Search). Bạn nên submit (đưa blog của bạn vào cơ sở dữ liệu của nó) để MSN dễ dàng nhận ra các bài viết của bạn.

Bạn vào http://search.msn.com/docs/submit.aspx có giao diện như sau:
Submit your site to Live Search
Generally our web crawler, MSNBot, can find most pages on the Internet. However if your site does not appear on Live Search, you can send us the address (URL).

Type the characters from the picture
In the box below, type the characters that you see in the picture. This helps ensure that a person, not an automated program, is submitting the URL.
Hình có chứa chữ cái ở đây
Bạn đánh các chữ trên hình vào ô Characters:
Và gõ địa chỉ trang blog của bạn vào:
Type the URL of your homepage
MSNBot follows links from your homepage to find other pages on your site.


Ví dụ: http://vinablog.blogspot.com hoặc http://blogtinhoc.wordpress.com
Rồi click Submit URL .

Bài tương tự:
Để google đánh chỉ mục cho blog của bạn
Để blog của bạn lọt vào kết quả tìm kiếm của yahoo